Prosjekt- og prosjekteringsledelse

Prosjekteringsledelse

 • Koordinering av arkitekter, landskapsarkitekter, konsulenter, samarbeide med offentlige myndigheter. Følgende oppgaver utføres:
 • lede og koordinere prosjekteringen
 • formidle nødvendig kommunikasjon mellom byggherre og prosjekterende
 • innkalle til prosjekteringsmøter og føre referater fra disse
 • innkalle til særmøter med offentlige organer og brukere og føre referater fra disse
 • distribuere nødvendige dokumenter til øvrige rådgivere i prosjekteringsteamet
 • rapportere til byggherre om teknisk, økonomisk og fremdriftsmessig utvikling i prosjektet og prosjektering.
 • samarbeide med byggherre, prosjektleder, byggeleder og entreprenør.

Prosjektledelse

 • Etablering av prosjektorganisasjon. Lede prosjektorganisasjonens daglige arbeid fram til og med garanti-befaring. Prosjektleder utfører bla. følgende:
 • Påse at regler for anskaffelser blir ivaretatt samt evt. offentlige bestemmelser og anskaffelser (EØS/EU regler)
 • lede prosjektorganisasjonens arbeid
 • utarbeiding av TØ-planer for prosjekter. Budsjett, likviditetsplaner, prosjektregnskap med mulighet for oppdaterte resultatutskrifter.
 • referatføre byggekomitemøter
 • sørge for at nødvendige beslutningsunderlag fremlegges for byggherren
 • utarbeide budsjett for prosjektet og styre prosjektets økonomi innenfor vedtatte budsjettrammer
 • kontrahere ARK og rådgivende ingeniører
 • utarbeide anbuds- og kontraktsbestemmelser
 • kvalitetssikre prosjektdokumenter
 • kontrahere entreprenører
 • utarbeide 14-dagersrapport til byggherre om prosjektets økonomi, fremdrift, bemanning, endringer og HMS (tidsintervall tilpasses aktuellt prosjekt)
 • øvrige administrative oppgaver.