Bygge- og anleggsledelse

Byggeledelsens funksjon er å kontrollere at entreprenørens arbeider blir utført i henhold til spesifiserte ytelser i kontrakt, samt å påse at byggherrens forpliktelser overfor entreprenørene blir fulgt.
Som byggeleder påtar vi oss følgende:
 • gjennomgå prosjektdokumenter
 • bistå ved kontraktsforhandlinger med entreprenørene
 • ivareta byggherres oppgaver og ansvar iht. Byggherreforskriften - HMS
 • kontrollere teknisk og håndverksmessig utførelse, materialer og komponenter
 • føre byggeregnskap
 • koordinering av entreprenører og byggearbeidene. Kvalitetssikring, mark-/ miljøsikring
 • oppfølging av framdrift
 • kontrollere og attestere entreprenørfakturaer og føre attestasjonsregnskap
 • behandle tilleggs- og endringsavtaler
 • fordele prosjektdokumenter på byggeplassen
 • utarbeide fremdriftsplaner samt teknisk/økonomisk/kontraktsmessig oppfølging.
 • avgi byggerapporter hver 14-dag (intervall tilpasses aktuelt prosjekt)
 • bistå prosjektleder med økonomiske oversikter, likviditetsanalyser / konsekvens- vurderinger.
 • lede og referere møter, befaringer og overtakelsesforretninger
Der oppgavene utvides til å omfatte anleggs-/byggekontroll, inngår daglig oppfølging/kontroll av arbeider som utføres.

Marksikring

Samarbeide med landskapsarkitekter for utarbeiding av planer for bevaring av terreng og naturgrunnlag i utbyggingsområder. Motivering, oppfølging og kontroll.

Referanseprosjekter

 • Omsorgsboliger, Nordbytunet, Ås kommune
 • Aktivitetssenter, Holter, Frogn kommune
 • Omsorgsboliger, Sogstivn. 11- 13, Frogn kommune
 • Boligblokk på Nesodden, Follo Boligbyggelag
 • Omsorgsboliger Haukåsen. DBBL / Frogn kommune
 • Omsorgsboliger Moerjordet, Ås kommune
 • Rehabiltering vann- og avløpsledninger, Drøbak. Frogn kommune
 • Pilotprosjekt naturbaserte avløpssystemer, Dal skole. Frogn kommune
 • Lakkegaten 3 - 9, Jan H. Dante
 • Dyrløkke Næringssenter as, Skaugen Holding AS
 • Lindebakken Barnehage, Frogn kommune
 • Heia Borettslag, Drøbak BBL
 • Bergheim, Nesodden Utb.selskap/Landsb.
 • Badehusgata, Frogn kommune
 • Røis, Skotbu
 • Nesodden kirkegård, Nesodden
 • Seiersten idrettspark, Frogn kommune
 • Gang-/sykkelvei ved Dal, Frogn kommune
 • Nytt vann- og avløpsanlegg, Odalen-Haveråsen, Frogn kommune
Vann- og avløpsrehabilitering - Badehusgata - Drøbak - 2014
Vann- og avløpsrehabilitering - Badehusgata - Drøbak - 2014
Vann- og avløpsrehabilitering - Badehusgata - Drøbak - 2014
Vann- og avløpsrehabilitering - Badehusgata - Drøbak - 2014
Boligfelt - Røis - Skotbu - 2005-2014
Boligfelt - Røis - Skotbu - 2005-2014
Boligfelt - Røis - Skotbu - 2005-2014
Boligfelt - Røis - Skotbu - 2005-2014